Tacticool

Tất cả những ảnh đại diện từ game

Ảnh đại diện thông thường - nhận từ "vòng quay cuối trận" hoặc "rương thông thường"

skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện clan - nhận từ "cửa hàng clan"

skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "cửa hàng clan"

skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "rương ảnh đại diện"

skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "chế đooj zombie"

skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "rương nhân vật hạng Epic"

skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "cửa hàng của the Waye"

skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện Phục sinh 2020"

skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện Darktober 2019"

skin
skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện Darktober 2020"

skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện cuối năm 2019"

skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện cuối năm 2020"

skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện năm của tình yêu 2020"

skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ bản Alpha hoăcj Beta

skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ Tournament

skin
skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "Battle Pass"

skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện xếp hạng"

skin
skin
skin
skin

Ảnh đại diện cho người chơi - nhận từ "sự kiện Black Friday 2020"

skin

Player avatars - obtainable from "Battle Royale 2021 event"

skin

Player avatars - obtainable from "Dance Battle 2021 event"

skin
skin
skin
skin
skin

Player avatars - obtainable from "Easter 2021 event"

skin

Player avatars - obtainable from "Phoenix tournament"

skin
skin

Player avatars - obtainable from "VIP Tree"

skin
skin
skin

Player avatars - obtainable from "MyGames celebration"

skin

Player avatars - obtainable from "Weapon compliment kit"

skin
skin
skin
skin
GRIMLOK 2019 - 2022