Tacticool

Đấu tùy chỉnh - mã bản đồ

Cách làm

Để đấu tùy chỉnh bạn phải (Settings -> Developers -> Custom Match) nhập một trong các mã được nêu dưới đây và chia sẻ cho người bạn muốn tham gia trận đấu của bạn, cũng hoạt động cho chế độ khán giả.

Chú ý

Bạn có thể đặt mã bản đồ, ví dụ: "dm depot example".

 • dm depot — Old Depot (Cướp túi)
 • dm tlensk — Tlensk City (Cướp túi)
 • dm area — Area 39 (Cướp túi)
 • dm ship — Cargo Ship (Cướp túi)
 • dm station — McReady Station (Cướp túi)
 • dm sky — Skyscraper (Cướp túi)
 • dm village — Village (Cướp túi)
 • dm plane — Aircraft Graveyard (Cướp túi)
 • ct depot — Old Depot (Chiếm cứ điểm)
 • ct tlensk — Tlensk City (Chiếm cứ điểm)
 • ct area — Area 39 (Chiếm cứ điểm)
 • ct station — McReady Station (Chiếm cứ điểm)
 • ct ship — Cargo Ship (Chiếm cứ điểm)
 • ctd ground — Shooting Ground (Đội sinh tử)
GRIMLOK 2019 - 2022