Tàu chở hàng - Chiếm cứ điểm

cargo ship
GRIMLOK 2019 - 2022