Tacticool

Sơ đồ Mod

Phụ kiện hỗ trợ súng trường

Súng trường- mod nòng súng
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+25% Thời gian bắn cho đến khi lệch đạnmod+40% Thời gian bắn cho đến khi lệch đạnmod+60% Thời gian bắn cho đến khi lệch đạnmod+80% Thời gian bắn cho đến khi lệch đạnmod+80% Thời gian bắn cho đến khi lệch đạn+7% Tốc độ khai hỏa
mod+2% Tốc độ khai hỏamod+3% Tốc độ khai hỏamod+5% Tốc độ khai hỏamod+7% Tốc độ khai hỏa
mod+2% Độ chính xácmod+3% Độ chính xácmod+5% Độ chính xácmod+7% Độ chính xácmod+7% Độ chính xác+7% Tốc độ khai hỏa
Súng trường- mod ống ngắm
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+10% Độ chính xác khi đang di chuyểnmod+17% Độ chính xác khi đang di chuyểnmod+25% Độ chính xác khi đang di chuyểnmod+35% Độ chính xác khi đang di chuyểnmod+7% Độ chính xác+35% Độ chính xác khi đang di chuyển
mod+2% Độ chính xácmod+3% Độ chính xácmod+5% Độ chính xácmod+7% Độ chính xác
mod+10% Độ rộng khóa tâm mod+17% Độ rộng khóa tâm mod+25% Độ rộng khóa tâm mod+35% Độ rộng khóa tâm mod+7% Độ chính xác+35% Độ rộng khóa tâm
Súng trường- mod hộp thu thanh đẩy
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+2% Tốc độ di chuyểnmod+3% Tốc độ di chuyểnmod+5% Tốc độ di chuyểnmod+7% Tốc độ di chuyểnmod+7% Tốc độ di chuyển+20% Độ rộng băng đạn
mod+6% Độ rộng băng đạnmod+10% Độ rộng băng đạnmod+15% Độ rộng băng đạnmod+20% Độ rộng băng đạn
mod+15% Tốc độ thay đạnmod+25% Tốc độ thay đạnmod+35% Tốc độ thay đạnmod+50% Tốc độ thay đạnmod+20% Độ rộng băng đạn+50% Tốc độ thay đạn

Phụ kiện hỗ trợ súng máy hạng nặng

Súng máy- mod độ cơ động
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+3% Tốc độ khóa tâmmod+5% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tốc độ khóa tâm+7% Tốc độ khai hỏa
mod+2% Tốc độ khai hỏamod+3% Tốc độ khai hỏamod+5% Tốc độ khai hỏamod+7% Tốc độ khai hỏa
mod+5% Tốc độ di chuyển khi đang khai hỏamod+9% Tốc độ di chuyển khi đang khai hỏamod+13% Tốc độ di chuyển khi đang khai hỏamod+17% Tốc độ di chuyển khi đang khai hỏamod+10% Tốc độ khai hỏa+17% Tốc độ di chuyển khi đang khai hỏa
Súng máy- mod tay cầm
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+9% Độ rộng khóa tâm mod+15% Độ rộng khóa tâm mod+22% Độ rộng khóa tâm mod+30% Độ rộng khóa tâm mod+7% Độ chính xác+30% Độ rộng khóa tâm
mod+2% Độ chính xácmod+3% Độ chính xácmod+5% Độ chính xácmod+7% Độ chính xác
mod+3% Tốc độ khóa tâmmod+5% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tốc độ khóa tâmmod+7% Độ chính xác+10% Tốc độ khóa tâm
Súng máy- mod hộp thu thanh đẩy
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+3% Tốc độ di chuyểnmod+5% Tốc độ di chuyểnmod+7% Tốc độ di chuyểnmod+10% Tốc độ di chuyểnmod+50% Tốc độ thay đạn+10% Tốc độ di chuyển
mod+15% Tốc độ thay đạnmod+25% Tốc độ thay đạnmod+35% Tốc độ thay đạnmod+50% Tốc độ thay đạn
mod+6% Độ rộng băng đạnmod+10% Độ rộng băng đạnmod+15% Độ rộng băng đạnmod+20% Độ rộng băng đạnmod+50% Tốc độ thay đạn+20% Độ rộng băng đạn

Phụ kiện hỗ trợ súng săn

Súng săn - mod ống ngắm
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+9% Độ rộng khóa tâm mod+15% Độ rộng khóa tâm mod+22% Độ rộng khóa tâm mod+30% Độ rộng khóa tâm mod+10% Độ chính xác+30% Độ rộng khóa tâm
mod+3% Độ chính xácmod+5% Độ chính xácmod+7% Độ chính xácmod+10% Độ chính xác
mod+2% Độ chính xác+2% Tầm bắnmod+3% Độ chính xác+3% Tầm bắnmod+4% Độ chính xác+4% Tầm bắnmod+5% Độ chính xác+5% Tầm bắnmod+15% Độ chính xác+5% Tầm bắn
Súng săn - mod tay cầm trước
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+2% Tốc độ di chuyểnmod+3% Tốc độ di chuyểnmod+4% Tốc độ di chuyểnmod+5% Tốc độ di chuyểnmod+7% Tốc độ khai hỏa+5% Tốc độ di chuyển
mod+2% Tốc độ khai hỏamod+3% Tốc độ khai hỏamod+5% Tốc độ khai hỏamod+7% Tốc độ khai hỏa
mod+3% Độ chính xácmod+5% Độ chính xácmod+7% Độ chính xácmod+10% Độ chính xácmod+7% Tốc độ khai hỏa+10% Độ chính xác
Súng săn - mod hộp thu thanh đẩy
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+15% Tốc độ thay đạnmod+25% Tốc độ thay đạnmod+35% Tốc độ thay đạnmod+50% Tốc độ thay đạnmod+5% Tốc độ di chuyển+50% Tốc độ thay đạn
mod+2% Tốc độ di chuyểnmod+3% Tốc độ di chuyểnmod+4% Tốc độ di chuyểnmod+5% Tốc độ di chuyển
mod+1 Độ rộng băng đạnmod+2 Độ rộng băng đạnmod+3 Độ rộng băng đạnmod+4 Độ rộng băng đạnmod+5% Tốc độ di chuyển+5 Độ rộng băng đạn

Phụ kiện hỗ trợ súng bắn tỉa

Súng bắn tỉa - mod nòng súng
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+2% Tầm bắnmod+3% Tầm bắnmod+4% Tầm bắnmod+5% Tầm bắnmod+7% Tốc độ khai hỏa+5% Tầm bắn
mod+2% Tốc độ khai hỏamod+3% Tốc độ khai hỏamod+5% Tốc độ khai hỏamod+7% Tốc độ khai hỏa
mod+3% Tốc độ khóa tâmmod+5% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khai hỏa+10% Tốc độ khóa tâm
Súng bắn tỉa - mod ống ngắm
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+2% Tầm bắnmod+3% Tầm bắnmod+4% Tầm bắnmod+5% Tầm bắnmod+10% Tốc độ khóa tâm+5% Tầm bắn
mod+3% Tốc độ khóa tâmmod+5% Tốc độ khóa tâmmod+7% Tốc độ khóa tâmmod+10% Tốc độ khóa tâm
mod+9% Độ rộng khóa tâm mod+15% Độ rộng khóa tâm mod+22% Độ rộng khóa tâm mod+30% Độ rộng khóa tâm mod+10% Tốc độ khóa tâm+30% Độ rộng khóa tâm
Súng bắn tỉa - mod hộp thu thanh đẩy
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+3% Tốc độ di chuyểnmod+5% Tốc độ di chuyểnmod+7% Tốc độ di chuyểnmod+10% Tốc độ di chuyểnmod+4 Độ rộng băng đạn+10% Tốc độ di chuyển
mod+1 Độ rộng băng đạnmod+2 Độ rộng băng đạnmod+3 Độ rộng băng đạnmod+4 Độ rộng băng đạn
mod+15% Tốc độ thay đạnmod+25% Tốc độ thay đạnmod+35% Tốc độ thay đạnmod+50% Tốc độ thay đạnmod+4 Độ rộng băng đạn+50% Tốc độ thay đạn

Phụ kiện hỗ trợ súng tiểu liên

Súng tiểu liên - mod nòng súng
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+2% Tầm bắnmod+3% Tầm bắnmod+5% Tầm bắnmod+7% Tầm bắnmod+7% Tốc độ khai hỏa+7% Tầm bắn
mod+2% Tốc độ khai hỏamod+3% Tốc độ khai hỏamod+5% Tốc độ khai hỏamod+7% Tốc độ khai hỏa
mod+2% Độ chính xácmod+3% Độ chính xácmod+5% Độ chính xácmod+7% Độ chính xácmod+7% Tốc độ khai hỏa+7% Độ chính xác
Súng tiểu liên - mod ống ngắm
CommonUncommonRareEpicLegendary
mod+2% Tầm bắn+6% Độ rộng khóa tâm mod+3% Tầm bắn+10% Độ rộng khóa tâm mod+4% Tầm bắn+15% Độ rộng khóa tâm mod+5% Tầm bắn+20% Độ rộng khóa tâm mod+7% Độ chính xác+5% Tầm bắn+20% Độ rộng khóa tâm
mod+2% Độ chính xácmod+3% Độ chính xácmod+5% Độ chính xácmod+7% Độ chính xác
mod+3% Tốc độ di chuyển khi đang khai hỏamod+5% Tốc độ di chuyển khi đang khai hỏa