Tacticool

Bảng tính giá nâng cấp nhân vật

Tại đây bạn có thể dễ dàng kiểm tra số lượng vàng bạn cần để nâng cấp nhân vật hạng Rare và Epic từ cấp 'X' tới cấp 'Y'.

Giá chưa được giảm, 100 mảnh nhân vật sẽ tốn:

  • cho nhân vật Rare = 3000gold currency/ 30gold currencycho mỗi mảnh
  • cho nhân vật Epic = 5700gold currency/ 57gold currencycho mỗi mảnh

Giá sau khi được giảm, 100 mảnh nhân vật sẽ tốn:

  • cho nhân vật Rare = 2100gold currency/ 21gold currencycho mỗi mảnh
  • cho nhân vật Epic = 3990gold currency/ 39.9gold currencycho mỗi mảnh
GRIMLOK 2019 - 2022