Tacticool

Tính toán chi phí cho vũ khí MK6

Tại đây bạn có thể dễ dàng kiểm tra số lượng bạc bạn cần để nâng cấp vũ khí MK6 của bạn từ cấp ‘X’ tới cấp ‘Y’.

Giả định - chỉ vũ khí MK6 là đáng để nâng cấp.

GRIMLOK 2019 - 2021